WARRANTY CONDITIONS

Общи гаранционни условия

1.       За този продукт „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС„ ЕООД дава съответната гаранция, считано от датата на закупуване. Гаранцията се отнася за дефекти,  възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период  поради некачествени материали или неправилна изработка. Гаранцията разрешава ремонт и регулиране на продукта в упълномощен сервиз.

2.       Всички дефекти, описани в т. 1 се отстраняват безплатно,след като продуктът се достави в упълномощена сервизна база .

3.       Гаранцията започва да тече от деня на приемане на стоката с приемо-предавателен протокол.

4.       Законните гаранционни условия и осигуряването на необходимото качество на ремонта са валидни само при спазване на описаните условия в тази карта.

5.       „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС„ ЕООД не носи отговорност за козметични повреди и повреди, възникнали поради неправилно използване на изделието и при нарушаване на законовите задължения.

6.       Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно изискванията на ЗЗП.

7.       Гаранцията не важи за драскотини, напуквания и наранявания, констатирани при покупката на продукта.

8.        Гаранцията не включва отстраняване на дефекти, породени от форсмажорни обстоятелства или вандализъм.

9.       Гаранцията не покрива разходи, свързани с периодичната проверка и поддръжка на продукти, като замяна на части и консумативи в резултат на нормално износване или изчерпване на ресурса им.

10.   Гаранционното поддържане може да бъде отказано при всички случаи, когато:

-          Има несъответствие между данните в документите и тези на продукта или са констатирани опити за подправяне на гаранционната карта и фабричния номер на стоката.

-          Не са спазени указанията за монтаж, поддръжка и експлоатация на продукта, посочени в ръководството за употреба  или са нарушени правилата и стандартите за безопасност, валидни за страната.

-          Повредите са следствие от монтаж или (опит за) ремонт от неупълномощени лица или сервиз; правени са непозволени модификации на продукта, променящи спецификациите и характеристиките му.

-          Серийният номер е разкъсан или нечетлив.

-          Липса на оригинална опаковка.

-          При щети и дефекти, причинени от небрежност, злоупотреба или несъобразена според предназначението на продукта употреба (напр. използване на битови продукти за професионални и полупрофесионални цели, нелицензиран, неподходящ, не поръчан от производителя софтуер, вирусна инфекция).

-          Повредата е настъпила в резултат на състояние или дефект на система, в която уредът е бил включен или вграден или при употреба на аксесоари и периферни устройства, непредписани от производителя.

-          Амортизация на устройството в следствие на натоварвания, превишаващи посочените от производителя.

-          Гаранционният  стикер, поставен от доставчика или производителя, е разкъсан или повреден.

-          Върху продуктите са  констатирани увреждания  в следствие на механични интервенции - удари, пречупвания и др.

-          Повредата е причинена от злоумишлени действия.

-          При повреди, дължащи се на третиране с  агресивни почистващи препарати, варовик, мазнини, киселини, основи.

-          При повреди, настъпили при транспорт (освен когато се извършва от упълномощен сервиз), инциденти, токови удари, вибрации, неосигурени условия за охлаждане, неподходящи входни или захранващи напрежения, радиация или вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, пожар и др.), работа в замърсена околна среда, проникнали насекоми или други, независещи от производителя причини.

11.   При предявяване на рекламация „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД не се задължава да осигури оборотно оборудване.

12.   При продажбата на продукта служителят от „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД е длъжен  да свери продуктовия и серийния му номер в Гаранционната карта, да отбележи датата на закупуване, да завери картата и да я предаде на потребителя. Потребителят се задължава да провери дали правилно са въведени данните. В случай на спор, потребителят е този, който трябва да докаже, че несъответствието между продуктовия и серийния номер  в Гаранционната карта и върху продукта, е резултат от пропуск на служител на „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД.

13.   Когато се извършва поправка в рамките на гаранционното обслужване, сервизният специалист отбелязва в Гаранционната карта следните данни: дата на предявяване на рекламацията и дата на постъпване на продукта за поправка;  причината за повредата; дата на предаване на продукта на потребителя; новия кран срок на гаранцията, удължен с времето за поправка.

14.   Гаранцията се признава от упълномощената сервизна база само срещу представяне на документ за покупка и гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща името на купувача, името и печата на продавача, датата на покупка.

15.   Продукт, който е закупен от друг дистрибутор на марката “ BEHRINGER “ , различен от официалния представител за България „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД, не се признава като гаранционен.

16.   Тази гаранционна карта не може да бъде издадена отново!

17.   Гаранционна карта за  продукт или продукти  от марката ‘’Behringer “, издадена от друг продавач или дистрибутор , различна от оригиналната, изготвена от „ ПИП ЕЛЕКТРОНИКС „ ЕООД, не може да бъде валидна!